Každý projekt je vzhledem k místu, charakteru stavby i potřebám klienta specifický. Proto je pro nás zejména v počáteční fázi projektu důležitá intenzivní spolupráce s klientem, kterého vnímáme více jako partnera a spolutvůrce díla než jen jako pouhého zákazníka.
Jsme schopni zajistit kompletní servis v oblasti projektové činnosti, inženýringu i realizace stavby, nebo jen jednotlivé části.

PROCES TVORBY A JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

Přípravné práce (PPR)
Zadání, stavební program, zjištění informací o pozemku na úřadech a od stavebníků.
Obhlídka staveniště, geodetické zaměření, fotodokumentace.
U rekonstrukcí zaměření stávajícího stavu, stavebně-historický průzkum.
Investiční záměr
Analýzy, prověření staveniště, vhodnosti lokality, vlastností pozemku a limitů území. Může být součástí přípravných prací.

Studie stavby (STD)
Prvotní návrh ve variantách, konzultace s klientem, zapracování připomínek. Součástí studie je hrubý odhad investičních nákladů.

Dokumentace pro územní řízení (DUR)
Dokumentace, na jejímž základě se rozhoduje o umístění stavby na pozemku vzhledem k širším územním vztahům, územněplánovací dokumentaci a dalším regulativům. Nutno jednat s dotčenými orgány.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace, na jejímž základě stavební úřad rozhoduje o povolení stavby s ohledem na vyjádření a stanoviska dalších dotčených orgánů. Dokumentace musí být zpracována podle vyhlášky 499/2006 Sb. Nutno jednat s dotčenými orgány.
DUR a DSP mohou být v některých případech podány k sloučenému řízení.

Dokumentace provedení stavby (DPS)
Detailně zpracovaná dokumentace sloužící jako podklad pro provedení (realizaci) stavby. Univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Obsahuje technické řešení stavby, technické detaily, specifikace materiálů, položkový rozpočet. V položkovém rozpočtu jsou uváděni konkrétní výrobci a materiály. Díky této dokumentaci klient získá lepší kontrolu nad náklady během výstavby.

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVS)
Používá se hlavně u veřejných zakázek jako podklad pro výběrové řízení a stanování ceny díla. Posuzují se jak dodavatelé stavby, jejich způsobilost, tak podmínky, za jakých bude stavba provedena, cenová nabídka apod.

DALŠÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM A REALIZACÍ STAVBY

Autorský dozor (AD)Po dohodě s klientem můžeme během výstavby provádět autorský dozor. Ten spočívá především v účasti na kontrolních dnech na staveništi, dohledu nad dodržováním souladu s projektovou dokumentací, posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny, poskytování informací o průběhu výstavby klientovi, pomoci s výběrem konkrétních materiálů a výrobků a celkové supervizi nad průběhem stavby.Technický dozor investora (TDI)Technický dozor investora de facto zastupuje investora při jednáních se zhotovitelem stavby a úřady, jeho činností je mimo jiné dohled nad správností provádění stavby po technické stránce, kontrola projektové dokumentace a rozpočtu, včetně kontroly jeho čerpání, pomoc s výběrem zhotovitelů a s tvorbou smluvních vztahů s nimi, kontrola kvality provádění jednotlivých kroků realizace.Inženýring – inženýrská činnostDle dohody s klientem zajišťujeme komplexní servis nebo dílčí část administrativních činností souvisejících s jednotlivými etapami od přípravných prací, přes projektové práce až po realizaci stavby a její kolaudaci. Smyslem inženýrské činnosti je zejména jednání se stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně vodoprávního povolení a dalších klíčových rozhodnutí souvisejících s realizací záměru klienta.